English Česky Deutsch

Jaroslav Tichý
Fotografie divoké zvěře a přírody

Fotografie přírody, zvířat a krajiny

Jsem fotograf přírody Jaroslav Tichý. Na těchto stránkách jsem pro vás připravil fotogalerie a prodej fotografií přírody, zvířat a krajiny. Vítáni jsou zde ovšem také všichni milovníci fotografování a přírody. Fotografie jsou roztříděné do přehledné fotogalerie. Fotografie na těchto stránkách jsou k dispozici pro kalendáře, časopisy, internetové stránky a různé firemní materiály. Podrobnější nabídku naleznete v sekci prodej fotografií. Pokud se vám mé fotografie líbí, můžete si objednat originální výtisk fotografie pro svůj domov či kancelář anebo si nechat vyrobit vlastní kalendář pro rok 2007. Tyto kalendáře jsou navrhované přímo pro vás na zakázku, což znamená, že fotografie do vašeho kalendáře si můžete vybrat sami podle svého vkusu či uvážení. Zatímco jiná fotobanka si za své fotky účtuje tisíce korun, na mém webu je cena jedné profesionální fotografie již od 250 Kč.

Fotografické kurzy - fotografie zvířat

Všem zájemcům o fotografování nabízím fotografické kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé. Tyto fotografické kurzy jsou zaměřeny na základy digitální fotografie a lze si je domluvit individuálně dle vašich požadavků. Více informací najdete v sekci fotografické kurzy.

Čtyři důvody pro nákup mých fotografií

 1. Výrazně ušetříte Jiná fotobanka si za své fotky účtuje tisíce korun. Cena jedné profesionální fotografie na mém webu je již od 250 Kč.
 2. Pouze příroda, zvířata a krajina Pokud hledáte fotografie přírody, zvířat a krajiny, najdete je na mém webu na jednom místě. Nemusíte procházet fotografie z oblastí, které vás nezajímají.
 3. Fotografie volně žijících zvířat Fotogalerie obsahuje fotky zvířat, pořízené v jejich přirozeném prostředí. V případě, že vámi vybraná fotografie nebyla pořízena ve volné přírodě, budete o tom před zakoupením fotografie informováni.
 4. Originální foto kalendáře 2007 Můžete si vybrat fotografie, které se vám nejvíce líbí. Vytvořím pro vás kalendář 2007 přesně na míru. Kalendář 2007 obsahující fotografie přírody, zvířat či krajiny může být vhodným dárkem pro vaše známé či obchodní partnery.

Fotografie ve fotogalerii

Jednotlivé fotografie ve fotogalerii jsou rozděleny do čtyř kategorií - ptáci, savci, krajiny a ostatní fotografie zvířat. Tyto přehledné fotogalerie obsahují velké množství fotografií zvěře z volné přírody. Fotografie ve fotogaleriích jsou řazeny dle data vložení. Jednotlivé druhy lze navíc velmi snadno zobrazit pomocí jmenného rejstříku. Můžete si rovněž zobrazit fotografie podle konkrétního místa pořízení. Je to velmi přehledná fotobanka.

 • Fotografie ptáků Fotogalerie ptáci obsahuje fotografie našeho i cizokrajného ptactva. Naleznete zde například fotky kolibříků, orlů, kondorů, tropické papoušky a mnohé další druhy ptáků.
 • Fotografie savců Tato fotogalerie v sobě skrývá fotografie savců. Zde si můžete prohlédnout foto různých druhů opic, jelenů a nechybí ani fotografie vzácných a téměř vyhynulých druhů zvěře, jako je například tapír. Neminou vás ani fotografie mořských savců.
 • Fotografie krajiny Přesto, že se věnuji převážně fotografování zvířat a přírody, nechybí na mých stránkách ani fotografie krajiny. Pokud při svých toulkách přírodou narazím na hezkou scenérii krajiny, rád ji vyfotografuji. Na vlastní oči uvidíte fotografie tropických deštných pralesů Kostariky, půvabné lesy a louky České republiky, činné gejzíry Yellowstonského Národního Parku, překrásné hory a krajiny Aljašky.
 • Fotografie ostatních zvířat Do této fotogalerie jsem pro vás připravil fotografie dalších druhů zvířat, jako jsou různé druhy obojživelníků, plazů a hmyzu.

Fotografie zvířat - Novinky

Chcete-li mít přehled o nových fotografiích zvířat na tomto webu, nezapomeňte se prosím zaregistrovat pro odběr novinek v sekci novinky.

Výstava fotografií

Ve dnech 1.4. - 30.6.2007 bude probíhat moje výstava fotografií. Bližší informace najdete na stránce výstava fotografií.

Jaroslav Tichy
Wildlife and nature photography

Nature, animals and landscape photography

Hi, my name is Jaroslav Tichy and I am wildlife and nature photographer. This website is designed for purchasing or browsing through my galleries of nature, wildlife, and landscape photographs. All photography and nature fans are welcomed as well. All photos you can find on this website are available for calendars, magazines, websites, and various commercial needs. You can find detailed information in the sale of photographic print section. . If you like my photographs you can order original print for your home or office decoration. We can also create your custom calendar for year 2007. Those calendars are made to your order so you can pick photos of your choice. While other competitors charge hundreds of Euros for their photos, you can buy one professional grade print from only 12 Euro here.

Photo classes - animals photography

My photo classes are aiming for all photography fans from beginners to advanced photographers. The classes are focused on digital photography basics and can be arranged individually depending on your needs. You can find more info in photo classes section.

Four main reasons to buy my photographs

 1. Save money! Other competitors charge hundreds of Euros for their photos. You can buy a professional grade print from only 12 Euro here.
 2. Nature, wildlife, and landscapes only. If you are only looking for nature, wildlife, and landscape photos you can find them well organized here. You don’t have to browse categories of photos you are not interested in.
 3. Wildlife means animals living in wild. All wildlife photos in my gallery are taken in its natural habitat. In other case you will be notified before purchase.
 4. Original photo calendars 2007. You can pick photos you like the most and I will create a custom made calendar 2007 for you. You can use it as a right present for your friends or business partners.

Photographs in photo gallery

All photographs are divided into four categories – birds, mammals, landscapes, and others. Those galleries are well – arranged by the date of insertion. You can browse each species using a name registry. Photos can be also arranged by the place where the picture was taken.

 • Birds This gallery contains pictures of local and exotic species. You can find here pictures of hummingbirds, eagles, vultures, tropical parrots, and many others.
 • Mammals You can browse through images of various species of mammals like apes, deer, and also some endangered species like tapir. Don’t miss the images of sea mammals.
 • Landscapes Even though I’m mostly a wildlife photographer you can find some landscape photos on my web site too. If I happen to encounter beautiful natural scenery on my wildlife tours I don’t hesitate to take a picture. You can eyewitness images of tropical rain forests in Costa Rica, beautiful forests and colorful meadows of Czech Republic, active geysers of Yellowstone national park, majestic mountains and landscapes of Alaska.
 • Others Check out this gallery for some other animal species like amphibians, reptiles, and insects.

Jaroslav Tichy
Wildtier- und Naturfotos

Natur-, Wildtier- und Landschaftsfotos

Ich bin Jaroslav Tichý, der Naturfotograf. Auf meinen Seiten habe ich für Sie Fotogalerien sowie das Verkaufsangebot von Natur-, Wildtier- und Landschaftsfotos bereitgestellt. Allerdings, auch alle Fotografie- und Naturfreunde sind hier recht herzlich willkommen! Meine Fotografien sind in eine Übersichtsfotogalerie sortiert. Sie stehen für die Verwendung in Kalendern, Zeitschriften, auf Internetseiten und für diverse Firmenmaterialien zur Verfügung. Ein ausführlicheres Angebot finden Sie in der Sektion Fotoverkauf. Soweit Ihnen meine Fotos gefallen, können Sie einen Originaldruck der ausgewählten Fotografie für Ihr Haus oder Ihre Firma bestellen, oder einen eigenen Wandkalender fürs 2007 herstellen lassen. Diese Kalender werden direkt für Sie auf Bestellung gestaltet, d.h. die Fotografien können Sie selbst Ihrem Geschmack bzw. Erachten nach für Ihren Kalender auswählen. Indem eine andere Fotodatenbank für ihre Fotos Tausende Kronen berechnet, beträgt der Preis einer Profifotografie auf meiner Webseite bereits ab 12 Euro.

Fotokurse - Wildtierfotos

Ich biete allen Fotointeressenten Fotokurse für Anfänger und mäßig Fortgeschrittene an. Diese Fotokurse sind auf Grundlagen der Digitalfotografie orientiert und sind individuell Ihren Anforderungen nach abzusprechen. Mehrere Infos sind der Sektion Fotokurse zu entnehmen.

Vier Gründe, um meine Fotos zu kaufen

 1. Erhebliche Geldersparnis Sonstige Fotodatenbanken berechnen Tausende Kronen für ihre Fotos. Der Preis eines Profifotos auf meiner Webseite beträgt bereits ab 12 Euro.
 2. Natur, Wildtiere und Landschaft pur Suchen Sie Natur-, Wildtier- und Landschaftsfotos, finden Sie sie beisammen auf meiner Webseite. Sie brauchen keine Fotos von etwaigen für Sie uninteressanten Gebieten durchzugehen.
 3. Fotos von wildlebenden Tieren Die Fotogalerie schließt die Tierfotos ein, die in der natürlichen Umwelt der Tiere gemacht wurden. Im Falle, dass das von Ihnen ausgewählte Foto in der freien Natur nicht aufgenommen wurde, werden Sie vorm Ankauf der Fotografie über diese Tatsache benachrichtigt.
 4. Originelle Fotos im Kalender 2007 Sie können die Fotografien auswählen, die Ihnen am besten gefallen. Ich stelle den Kalender 2007 für Sie auf Maß her. Der Kalender 2007, der die Natur-, Wildtier- und Landschaftsfotos enthält, kann ein schönes Geschenk für Ihre Bekannten oder Geschäftspartner sein.

Fotografien in der Fotogalerie

Einzelne Fotografien sind in der Fotogalerie in vier Kategorien – Vögel, Saugtiere, Landschaften und sonstige Tierfotos – sortiert. Diese übersichtlichen Fotogalerien enthalten eine Masse vom Wild aus der freien Natur. Die Fotografien sind in den Galerien je nach Eingabedatum angereiht. Zusätzlich sind einzelne Tiersorten mittels eines Namenregisters sehr einfach darzustellen. Sie können die Fotografien ebenfalls je nach konkretem Aufnahmeort darzustellen. Es handelt sich um eine gut übersichtliche Fotodatenbank.

 • Vogelfotografien Die Fotogalerie schließt die Fotografien von einheimischen sowie exotischen Vögeln ein. Sie finden hier z.B. Fotos von Kolibris, Adlern, Kondoren, tropischen Papageien und vielen sonstigen Vogelsorten.
 • Saugtierfotografien Diese Fotogalerie enthält die Saugtierfotografien. Sie können hier die Fotos von diversen Affen- und Hirschsorten besichtigen, und es fehlen auch die Fotografien von raren und nahezu ausgestorbenen Wildgattungen, wie z.B. Tapir, nicht. Sie können sich auch die Fotos von Meersaugtieren anschauen.
 • Landschaftsfotografien Trotzdem, dass ich vorwiegend Wildtiere und Natur aufnehme, fehlen auf meinen Seiten auch die Landschaftsfotografien nicht. Falls ich bei meinen Streifzügen durch die Natur auf eine schöne Landschaftsszenerie zukomme, nehme ich sie mit Vergnügen auf. So können Sie Fotografien von tropischen Regenwäldern in Costa Rica, reizvollen Wäldern und Wiesen der Tschechischen Republik, aktiven Geisern im Nationalpark Yellowstone, prächtigen Bergen und Landschaften Alaska´s mit eigenen Augen besichtigen.
 • Sonstige Tierfotografien In dieser Fotogalerie biete ich Ihnen meine Fotografien von weiteren Tiersorten, wie z.B. diverse Amphibien-, Kriechtieren- und Insektsorten, an.